Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12.06.2017 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16.

            W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania

w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.

            Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie:   www.lgd-swidwin.org.pl

                                                                                                Z poważaniem Zarządu:

                                                                                              Krzysztof Siubdzia

                                                                                              Sekretarz Zarządu LGD

Porządek obrad Walnego Zebrania

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2016;
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2016;
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2016;
  4. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2016.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.

Do pobrania:

- Sprawozdanie z działalności

- Sprawozdanie finansowe 2016

- Komisja rewizyjna

- Uchwała nr 1

- Uchwała nr 2

- Uchwała nr 3

- Uchwała nr 4

lgd logo