Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza
na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12.06.2018 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.

Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie: www.lgd-swidwin.org.pl

 

Z poważaniem Zarządu:
Zdzisław Pawelec
Prezes Zarządu LGD

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2017.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2017;
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2017;
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2017;
d) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” za rok 2017.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

 Do pobrania: