Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 07.12.2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali nr 55 Urzędu Miasta i Gminy Świdwin w Świdwinie przy Placu Konstytucji 3 Maja 1.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.

Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie:   www.lgd-swidwin.org.pl

 

Porządek obrad Walnego Zebrania

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie i zapoznanie się ze zmianami w LSR.
 6. Składka członkowska na 2019 rok.
 7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał:
 10. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 11. w sprawie ustalenie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” na rok 2019.
 12. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania

 

Do pobrania

Uchwała nr 1/W/12/2018- w sprawie zmiany LSR

Uchwała nr 2/W/12/2018- w sprawie ustalenia wysokości składek

Uchwała nr 3/W/12/2018- w sprawie uzupełnia składu Komisji Rewizyjnej

Projekt Lokalna Strategia Rozwoju