Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” ogłosiła nabór uzupełniający na członka Komisji, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji.

W skład Komisji wchodzą dwie osoby wybrane z członków Stowarzyszenia lub pracowników biura LGD, którzy zgłosili swoją kandydaturę. Na posiedzeniu Rady przebywa tylko jeden członek Komisji. Za pracę w  Komisji członkowie nie dostają wynagrodzenia.

Kandydaci wchodzący w skład Komisji muszą posiadać doświadczenie z wdrażania programu LEADER poprzez realizację min. jednego programu PROW 2007 – 2013  lub pełnić funkcję w jednym z :

  1. organów stowarzyszenia,
  2. biurze stowarzyszenia.

Zarząd LGD - „Powiatu Świdwińskiego” dokonał wyboru członka Komisji.

Przedstawiamy skład członków Komisji:

  1. Anna Duszna
  2. Aneta Ogińska