Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 9.01.2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16.


W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.


Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie.


Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie: www.lgd-swidwin.org.pl

Z poważaniem

Zdzisław Pawelec
Prezes Zarządu LGD

Porządek obrad Walnego Zebrania

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Informacja dot. wymagań dotyczących składu Rady organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”
 6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie wyboru członków Rady Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”;
 9. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Do pobrania:

- Uchwała nr 1

- Uchwała nr 2