Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Beneficjentem i realizatorem będzie Lokalna Grupa Działania (LGD) Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgd-swidwin.org.pl , nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.


Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.


Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 30.12.2021r. do 29.01.2022r.

Do pobrania:

- Treść Informacji o zamiarze realizacji OW - uwagi

- Zał. 1.5.a do OW