Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 02.06.2023r.  (piątek) o godz. 11:00 w Centrum Nauki Cordis im. Rudolfa Virchowa, ul. Mieszka I 17a, 78-300 Świdwin

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.

 Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie:   www.lgd-swidwin.org.pl

Do pobrania:

- Zaproszenie - Porządek Obrad Walnego Zebrania 

- Sprawozdanie merytoryczne 

- Sprawozdanie finansowe

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

- Projekt Uchwały nr 1/W/06/2023

- Projekt Uchwały nr 2/W/06/2023

- Projekt Uchwały nr 3/W/06/2023

- Projekt Uchwały nr 4/W/06/2023 

- Projekt Uchwały nr 5/W/06/2023

- Projekt Uchwały nr 6/W/06/2023

- Projekt Uchwały nr 7/W/06/2023

- Projekt Uchwały nr 8/W/06/2023

- Projekt Statutu 

W związku faktem, iż Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem konkursowym, projekt LSR zostanie przesłany Członkom Stowarzyszenia pocztą elektroniczną.