Termin składania wniosków:   od 12.10.2020 do 30.10.2020 roku

Wysokość limitu środków: 161 044,32 EURO/ 644 177,28 PLN

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Wnioskowana kwota wsparcia wynosi nie więcej niż  53 681,44 EURO /214 725,76 PLN

Dokumenty do pobrania : 

- Ogłoszenie o naborze

- Załącznik nr 1_do ogłoszenia- Konkurs 2/2020

- Karta oceny formalnej I Etap, Karta Oceny Operacji dla wniosków w zakresie tematycznym III Wzmocnienie Potencjału Obszaru ( Karta oceny z lokalnymi kryteriami )

- Klauzula RODO

- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju 

- Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

- Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

- Rozporządzenie w sprawie Wdrażania LSR- tekst jednolity

- Rozporządzenie 19.2 - wersja od 10.09.2020

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej