Konkurs nr 3/2021/G -  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin składania wniosków: od 27.09.2021 r. do 12.10.2021 r.

Wysokość limitu środków: 53 679,68 zł / 13 419,92 Euro

Forma wsparcia: płatność zryczałtowana (premia), do 100 % kosztów kwalifikowalnych, wypłacana w dwóch transzach; I transza  85% (po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu) i II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona) i nie więcej niż 13 419,92 zł na jeden grant.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych  w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

                                                                    Konkurs nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Do pobrania : 

- ogłoszenie o naborze

- załącznik nr 1 do ogłoszenia 

- LSR 

- 3.1 wniosek o powierzenie grantu

- 3.3 wniosek o rozliczenie grantu 

- wzór prośby o dokonanie zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

- karta oceny z lokalnymi kryteriami wyboru 

- oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych  

- Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji 

- Załączniki do Regulaminu naborów wniosków i wyboru operacji (  wzór umowy o powierzenie grantu) 

- RODO