wyniki oceny6W dniu 28 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD – „Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się IV Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach: - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
- zachowanie dziedzictwa lokalnego

Do pobrania:

- LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 4/2017/G

- LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO WSPARCIA ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 4/2017/G

- LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 5/2017/G

- LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO WSPARCIA ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU NR 5/2017/G

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.
Wzór odwołania stanowi załącznik do Regulaminu naboru wniosków i wyboru operacji, jest on również dostępny w Biurze LGD.
Odwołanie należy złożyć osobiście w Biurze LGD – „Powiatu Świdwińskiego” lub przesłać pocztą na adres: ul Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

 

wyniki_oceny2.jpgwyniki_oceny1.jpgwyniki_oceny3.jpgwyniki_oceny4.jpgwyniki_oceny7.jpgwyniki_oceny5.jpg

Albums