W dniu 28 maja 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD – „Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43 odbyło się IX Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w ramach Konkursów o Powierzenie Grantów w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy:


- Konkurs nr 1/2018/G w zakresie tematycznym operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

- Konkurs nr 3/2018/G w zakresie tematycznym operacji: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

- Konkurs nr 4/2018/G w zakresie tematycznym operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.
Wzór odwołania stanowi załącznik do Regulaminu naboru wniosków i wyboru operacji, jest on również dostępny w Biurze LGD. Odwołanie należy złożyć osobiście w Biurze LGD – „Powiatu Świdwińskiego” lub przesłać pocztą na adres: ul Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

Do pobrania: