Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24.01.2020r.  (piątek)  o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16.


W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.


Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie.


Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie: www.lgd-swidwin.org.pl

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                             Zdzisław Pawelec
                                                                                                                 Prezes Zarządu LGD

Porządek obrad Walnego Zebrania

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
  5. Informacja dot. wymagań dotyczących składu Rady organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”
  6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
  7. Podjęcie uchwał:

           -  w sprawie wyboru członków Rady Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”;

           - w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020.

       8.Wolne wnioski.

       9.Zakończenie zebrania.

 

Do pobrania :

- Uchwała nr 1

- Uchwała nr 2