Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Numer ogłoszenia: 2/2021

Termin składania wniosków: od 30.12.2020 r. do 22.01.2021 roku

Zakres tematyczny operacji:  rozwijanie działalności gospodarczej

Wysokość limitu środków: 79 157,66 EURO/ 316 630,64 PLN

Forma wsparcia: nie wyższa niż 70% refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 158.315,32 PLN na jedną operację.

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze

Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanych

Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji

Karta oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami

Rozporządzenie w sprawie Wdrażania LSR- tekst jednolity

Rozporządzenie 19.2 - wersja od 10.09.2020

Klauzula RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju 

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – 2.09.2017

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności -  czerwiec 2019 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Sekcja : II Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)